Обява за избор на одитор

Сдружение „Фридрих Шилер” е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Основната дейност на сдружението е разпространение и подпомагане изучаването на немски език и култура в Република България.

На основание чл.38 от закона за счетоводство Сдружение “Фридрих Шилер” отправя покана, за представяне на оферти за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г., при следните условия:

Предмет на обявата за избор на регистриран одитор
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет в съответствие с Международните одиторски стандарти, включително изготвяне на доклад с констатации, рискове и проблемни области и насоки за решаване, както и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на сдружение „Фридрих Шилер” към междинните финансови отчети и заверка на ГФО за 2015 г.

Изисквания и обхват
Одиторите следва да поемат ангажимент да прегледат съществуващата счетоводна и финансова система на сдружение „Фридрих Шилер”, да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на предприятието, съставени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти за малки и средни предприятия. Одиторите следва да изготвят одити за заверка, съгласно международните одиторски стандарти. Обхватът на одита следва да включва следното:
- Последователност на прилагането на оповестената счетоводна политика;
- Обоснованост на текущото начисляване за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на сдружението, ограничена до постигане на целите;
- Ефективност на вътрешния контрол, ограничена по постигане целите на сдружението;
- Счетоводно приключване и съответствие с нормативните актове;
- Достоверност и необходимите за потребителите обхват на представената във финансовия отчет информация;
- Съответствие между информацията във финансовия отчет и годишния доклад за дейността заедно с одитирания отчет.

Участниците задължително следва да представят:
- Регистрация като дипломиран одитор по Закона за независимия финансов одит; 
- Доказан опит от минимум три години стаж като регистриран дипломиран одитор;
- Ценова оферта.

Критерии за избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет

- Цена на офертата;
- Получаване на консултации, включени в цената на офертата;
- Одиторски доклад.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 08.12.2015 на email: us@schillerbg.org