Учебен процес: 
    Учебният процес се организира в съответствие с официално утвърдена учебна програма в средни общообразователни училища, с които Сдружението подписва договор. От учебна 2009/2010 год. предучилищната подготовка се организира само в 145 СУ “Симеон Радев”.
   Учебната програма е изработена от експерти-методисти по ранно чуждоезиково обучение и е утвърдена през 2000 година от МОН. Тя е съобразена с критериите на ЕС за ранно чуждоезиково обучение. С повишаване квалификацията на преподавателите, чрез участието им в семинари, квалификационни курсове и симпозиуми в страната и чужбина, програмата се усъвършенства непрекъснато и позволява прилагането на всички нови постижения в образованието.
   Учебната година започва от 15 септември и завършва на 15 юни за всички деца обучавани по програмата на Сдружение "Фридрих Шилер".