Учебните занятия се провеждат на територията на учебните заведения, с които Сдружение "Шилер" има договор, като учебната програма на Сдружението се съгласува по възможно най-ефективен начин с тази на съответното учебно заведение с оглед постигането на набелязаните цели.
    Програмата на учебните занятия и учебното разписание се разработват на основата на програмата за обучение и се приемат на заседание на Управителния съвет на Сдружението.
    Щатното разписание се разработва на основата на програмата за обучение, на програмата за учебните занятия и учебното разписание, както и на програмата за работа на Сдружение "Шилер" и на приетия бюджет за съответния отчетен период.
    Учениците, които участват в учебните занятия, организирани от Сдружението, са ученици на съответното учебно заведение и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружение "Фридрих Шилер".
    Учителите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на Сдружението, са в трудово правоотношение със Сдружението и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на Правилника на Сдружението.

Условие за продължаване на обучението в по горен клас е минималната годишна оценка по немски език да е Добър (4).
Всяка по-ниска оценка изключва ученика от обучение по немски език.

При годишна оценка по немски език, по-ниска от Добър(4), учениците след завършен Iви клас имат право да се явят на поправителни изпити в началото на следващата учебна година - от 1 до 14 септември. Необходимата минимална оценка от изпита е Добър(4).