ВЪНШЕН ПРИЕМ 
на деца в подготвителна група за извънкласна форма на изучаване на немски език в Сдружение „Фридрих Шилер“ през учебната 2017/2018 г.

1. Условия и ред за кандидатстване.
За външен прием за предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2017 г. Броят на приетите деца ще се определи с решение на УС, след съгласуване с училищата, в които сдружението осъществява извънкласна дейност. Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на сдружението, подава заявление за кандидатстване по образец на сдружението, придружено с копие на акт за раждане на детето и декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца. Заявленията ще се подават от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34, само в работни дни, през периода от 06.02.2017 г. до 28.02.2017 г. включително. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, в размер на 30 лв. и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за тестово изследване.

2. Подборна процедура
Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Тестовото изследване е анонимно и се провежда през месец март. Резултатите от индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки. Кандидатите се класират по низходящ ред на количествена оценка от тестовото изследване. При кандидати братя и сестри, които са близнаци, когато единия близнак е приет, се записва и другия/те близнаци. При незаписване на прието дете в указания срок, отпада правото му на прием и мястото се заема от следващо класирано дете. Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва от училището по решение на педагогическия съвет.

3. Записване на приетите деца.
Резултатите от подборната процедура се обявяват до 13.04.2017 г. Приетите деца се записват в периода от 01.06.201 г. до 15.06.2017 г. При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

4. Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. 
Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват  в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група.  Специализирана подготовка на децата не е необходима. За улеснение на родителите, при желание за допълнителна работа с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература с материали.

Препоръчителна литература за подготовка:
а/ Крокотак: 5- 7години. Упражнения, развиващи фината моторика при децата в предучилищна възраст;
б/ Азбука на мисленето – първа част;
в/ Играя и уча. Концентрация за първа предучилищна група;
г/ Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! – издателство „Фют”.