Общи условия и правила.

    Обучението по програмата на сдружение „Фридрих Шилер“ започва от подготвителен клас. Приемът се извършва след класиране по низходящ ред на база успешно положен тестови изпит за установяване на степента на адаптивност на детето. Провеждането на изпита се поверява на екип от психолози. Приемат се по равен брой момчета и момичета. Броят на децата в предучилищна възраст и датите за сроковете за записване на кандидатите и провеждането на изпита се определят от управителният съвет. 
    По изключение, с цел допълване на класове се допуска прием на деца в първи или по-горен клас. Необходимостта от такъв прием се определя от управителният съвет. Кандидатите полагат два изпита: за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолога на сдружението и изпит по немски език, който се провежда от комисия от преподаватели работещи в сдружението. Датите за записването на кандидатите, провеждането на изпитите и членовете на изпитните комисии се определят от управителният съвет.