Дейност

    
Сдружение "Фридрих Шилер" е доброволна, независима организация на лица, които желаят да обединят усилията си за подпомагане и развитие на обучението по немски език, както и за популяризиране на немската култура и традиции в Република България.

    Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и осъществява контакти с различни държавни, общински и други образователни органи и институции, както и с други юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му, без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.
    Основни цели на сдружение "Фридрих Шилер" са: подпомагане и организиране на обучение по немски език, както и общо на чуждоезиково обучение на български деца в предучилищна и училищна възраст в общообразователните училища; създаване на условия и съдействие за обмен на информация за немската култура, научно-технически постижения, бит и традиции; осъществяване на приятелски обмен с немскоговорящи деца и юноши и с техните училища и организации. Целта, която членовете на Сдружението са си поставили е да издигнат нивото на обучението по немски език, на основата на държавните общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение, с цел покриване критериите на ЕС за чуждоезиково обучение по немски език.
    В контекста на членството на Република България в Европейския съюз членовете на Сдружението приемат като свой приоритет подпомагането и развитието на традиционното и ползотворно за България приятелство с Германия и с другите немскоезични държави. Сдружението осъществява своята дейност като културно-просветна организация и за осъществяване на своите цели определя следните задачи и предмет на дeйност:
    - организира, координира и съфинансира осъществяването на образователни програми по немски език, съобразно утвърдените от МОН държавни общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение и единните критерии на Европейския съюз за чужoоезиково обучение и владеене на немски език;
    - финансира образователния и възпитателния процес; доставя и осигурява необходимите учебни пособия и технически средства;
    - организира и финансира участието на свои преподаватели в семинари, квалификационни курсове и симпозиуми, свързани с повишаване качеството на обучението по немски език;
    - работи по изграждане на модел на чуждоезиково обучение за деца в предучилищна и училищна възраст, на основата на сътрудничеството и съвместните усилия на държава, общини, училище, родители и ученици, както и на други български и международни организации, работещи в тази сфера.

Сдружение “Фридрих Шилер” осъществява дейността си от 1993 г., като осигурява интензивно ранноезиково обучение по уникален за България модел, който през изминалите години е наблюдаван и има одобрението на методисти към МОН и посолството на ФРГ.