СДРУЖЕНИЕ “ФРИДРИХ ШИЛЕР”

УСТАВ

НА “СДРУЖЕНИЕ “ФРИДРИХ ШИЛЕР” ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ»

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружението е доброволна, независима организация на родители на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст, които желаят да обединят усилията си за подпомагане и развитие на обучението по немски език, както и за популяризиране на немската култура и традиции в Република България.

Вид на дейността

Чл.2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
Чл.З. Сдружението осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз  и с настоящия Устав.      Чл.4. Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации.
Чл.5. Сдружението може да осъществява всякакви контакти с различни държавни, общински и други органи в сферата на образованието, институции, училищни настоятелства, както и с други юридически и физически лица и с техните организации за изпълнение на отделни задачи в съответствие с целите му, без това да се отразява на неговата независимост и самостоятелност.

Наименование

Чл.6. Наименованието на юридическото лице е “СДРУЖЕНИЕ “ФРИДРИХ ШИЛЕР” ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ «

Чл.7. Името на сдружението се изписва и на немски език както следва “FRIEDRICH SCHILLER Stiftung zur Unterstützung des Erlernens und Verbreitung der deutschen Sprache und Kultur in Bulgarien”.

Седалище

Чл.8. Седалището на сдружението е: Област “София-град”, Столична община, град София п.к 1756, район “Студентски”, ул. “Дъбница”, №3, 55 СОУ “Петко Каравелов”-малка сграда.

Чл.9. Адресът на управление на сдружението е: Област “София-град”, Столична община, град София п.к 1756, район “Студентски”, ул. “Дъбница”, №3, 55 СОУ ‘Петко Каравелов”-малка сграда.

Срок

Чл.10. Сдружението се създава за неопределен срок.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели

Чл.11. (1) Основни цели на Сдружението са: подпомагане и организиране на обучение по немски език, както и общо на чуждоезиково обучение на български деца в предучилищна и училищна възраст в детските градини и общообразователните училища; създаване на условия и съдействие за обмен на информация за немската култура, научно-технически постижения, бит и традиции; осъществяване на приятелски обмен с немскоговорящи деца и юноши и с техните училища и организации.
(2) Сдружението си поставя за цел да издигне нивото на обучението по немски език, на основата на държавните общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение, с цел покриване критериите на ЕС за чуждоезиково обучение по немски език.
(3) В контекста на членството на Република България в Европейския съюз, членовете на Сдружението приемат като свой приоритет подпомагането и развитието на традиционното и ползотворно за България приятелство с Федерална Република Германия и с другите немскоезични държави

Задачи и предмет на дейност

Чл.12. Сдружението осъществява своята дейност като културно-просветна огганизация и за осъществяването на своите цели определя следните задачи и предмет на дейност:
1. Организиране, координиране и съфинансиране на осъществяването на образователни програми по немски език, съобразно утвърдените от МОН държавни общообразователни изисквания за чуждоезиково обучение и единните критерии на Европейския съюз за чужoоезиково обучение и владеене на немски език.
2. Финансиране на образователния и възпитателния процес; доставка и осигуряване на учебни пособия, технически средства и всичко необходимо за осъществяването на целите, задачите и предмета на дейност на Сдружението.
3. Организиране и финансиране на участието в семинари, квалификационни курсове и симпозиуми, свързани с повишаване качеството на обучението по немски език.
4. Организиране и финансиране на авторски колективи за изготвяне на учебни планове, учебни програми, съпътстващи ги контролни дейности по тяхното практическо приложение и оценяване на ефективността им.
5. Осъществяване на контакти, набиране на информация и участие в програми чрез официалните български и чуждестранни ведомства и чрез частни програми, за привличане в работата и за постигане целите на Сдружението, на български и чуждестранни експерти и преподаватели, както и специалисти по методика на обучението;
6. Организиране на срещи и контакти, форуми, “зелени училища” и други мероприятия на деца и младежи от България с техни връстници от немскоговорящите и други страни и обмен на информация и опит с други организации на територията на Република България, работещи по подобни или същите цели и модели на обучение.
7. Целенасочена работа по изграждане на модел на чуждоезиково обучение за деца в предучилищна и училищна възраст, на основата на сътрудничеството и съвместните усилия на държава, общини, училище, училищно настоятелство, родители и ученици, както и на други български и международни организации, работещи в тази сфера.
8. Осъществяване на активни вътрешни и международни контакти за изучаване и използване на опита в областта на висококачественото чуждоезиково обучение, международния културен обмен и разпространение на знания и информация.

Средства за постигане на целите

Чл.13. Осъществяването на целите и задачите на Сдружението ще става със следните средства:
1. Дейно участие на членовете в работата на Сдружението.
2. Набиране на средства чрез встъпителни вноски и редовен членски внос.
3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението.
Чл.14. За осъществяване на задачите и постигане на конкретни резултати Сдружението изработва в съответствие с този Устав срочни и перспективни програми за действие.
Чл.15. За постигане на своите цели Сдружението може да формира постоянни или временни консултативни структури.
Чл.16. Сдружението не извършва стопанска дейност и не разпределя печалба.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.17. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и ограничени вещни права, пари, вземания и други парично оценими права и задължения, породени от неговата дейност.
(2) Източници на средства и др. активи от имуществото на Сдружението са:
1. Встъпителни вноски и редовен членски внос на членовете на Сдружението.
2. Дарения.
3. Спонсорство.
4. Временно предоставени на Сдружението вещи и права върху вещи за постигане на неговите цели и задачи.
5. Завещания.
6. Други незабранени от закона източници.
18. По волята на дарителите и завещателите, и по свое усмотрение, Сдружението може да учредява обособени фондове за постигане на конкретни цели.                                                                        

Чл.19. Сдружението определя правилата и реда за изразходването на постъпилите средства за дейности свързани с постигането на своите цели, като спазва изискванията на действащото българско законодателство.

Чл.20. Сдружението разполага с банкови сметки в банки, регистрирани в съответствие с българското законодателство и действащи на територията на страната.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл..21. Членуването в сдружението е доброволно.
Чл.22. (1) Членството в Сдружението е индивидуално или колективно
 (2) Индивидуален член на Сдружението може да бъде пълнолетно, дееспособно българско или чуждестранно физическо лице, което приема този Устав и съдейства за постигането на целите и изпълнението на задачите му и чиято кандидатура е одобрена от Управителния съвет /УС/ на Сдружението.
(3) Колективен член на Сдружението може да бъде българско или чуждестранно юридическо лице, което приема целите и задачите на Сдружението и настоящия Устав, и чиято кандидатура е одобрена от Управителния съвет /УС/  на Сдружението.
(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму след надлежно упълномощаване.
Чл.23. (1) Нов член се приема от Управителния съвет при спазване на следната процедура:
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет за приемане в Сдружението, запознава се с устава на Сдружението и декларира, че го приема и изразява съгласие за заплащане на встъпителната и други имуществени вноски и членски внос.
(3) Членството в Сдружението възниква от момента на решението на Управителния съвет;
(4) Управителният съвет може да откаже да приеме кандидата за член на Сдружението. Отказът на Управителния съвет не се мотивира и подлежи на обжалване пред Общото събрание, чието решение е окончателно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.24 Всеки член има право:
1. Да участва в управлението на Сдружението.
2. Да получава информация по всички въпроси, касаещи Сдружението.
3. Да участва в работата на Общото събрание и при вземането на решения от него с право на един глас.
4. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.
5. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите му за управление, включително да изисква обяснение и мерки за отстраняване на констатирани по надлежен ред нередности.                                                               

Чл.25. Всеки член е длъжен:
1. Да съдейства за постигане на целите и реализиране на задачите на Сдружението.
2. Да изпълнява разпоредбите на настоящия Устав и решенията на органите на управление на Сдружението.
3. Да заплаща редовно определения членски внос.
Чл.26. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
Прекратяване на членството
Чл.27. (1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на Сдружението.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. С изключването по решение на Управителния съвет.
4. При прекратяване на колективен член на Сдружението.
5. С прекратяването на Сдружението.
Чл.28. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен, когато:
1. Действията му противоречат на Устава и законите.
2. Не изпълнява решенията на Управителния съвет.
3. Не внесе членския внос последователно за два и повече месеца.
4. Системно не участва в дейността на Сдружението.
5. Не съдейства или пречи за постигане целите на Сдружението и/или го злепоставя.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.29. Органи на Сдружението са :
1. Общото събрание.
2. Управителният съвет.
3. Контролният съвет.

Общо събрание
Чл.З0. Общото събрание на Сдружението е негов колективен върховен  орган и се състои от всички членове.

Правомощия на общото събрание
Чл.31. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. избира и освобождава Председател на Управителния съвет - един измежду членовете на Управителния съвет;
5. избира и освобождава Контролен съвет и неговия председател - измежду членовете на Контролния съвет;
6. приема и изключва членове;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
8. взема решение за участие в други организации;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
10. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
11. приема бюджета на сдружението;
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
13. утвърждава по предложение от Управителния съвет щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението;
14. приема отчета за дейността на управителния съвет;
15. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
16. налага санкцията “снемане от изборна длъжност”.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(5) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.32. Общото събрание може да взема решение и по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Сдружението, за които то само прецени.
Свикване на общото събрание
Чл.ЗЗ. (1) Общото събрание се свиква не по-малко от един път годишно.
(2) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4). Поканата се изпраща до всеки член на Сдружението на адрес за кореспонденция, посочен от него в канцеларията на Сдружението и се поставя обява на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум
Чл.34. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят
Чл.З5. Общото събрание избира председател и протоколчик за провеждане на заседанията си измежду своите членове. Председателят на заседанието на общото събрание ръководи неговата работа и удостоверява с подписа си водения от протоколчика протокол, който се подписва и от последния за удостоверяване на съдържанието.

Гласуване
Чл.36. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Член на общото събрание може да упълномощи с изрично писмено пълномощно друго лице да упражни правото му на глас пред общото събрание. Едно лице не може де представлява повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения
Чл.37. (1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите.
(2) Решенията на Общото събрание по чл. 31, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 се приемат от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет
Чл.38. (1) Управителният съвет се състои от нечетен брой лица - от три до девет членове на сдружението и се избира за срок от три години. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да предлагат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

Правомощия на управителния съвет
Чл. 39. (I) Управителният съвет:
1. представлява сдружението;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. предлага за одобрение на Общото събрание размер на встъпителния и редовния членски внос;
7. приема и изключва членове, когато са му възложени такива правомощия от Общото събрание;
8. предлага за одобрение на Общото събрание щат на персонала към Сдружението;
9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в компетентността на друг орган;
11. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват устно или писмено от Председателя, който ръководи работата му, най-малко веднъж месечно. Право да поиска от Председателя свикване на Управителния съвет има и всеки негов член, като при бездействие от страна на Председателя за повече от 7 дни, поискалият свикване на Управителния съвет може да направи това и сам.
(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината
от членовете му. Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от общия брой на членовете на управителния съвет.
(4) Председателят на Контролния съвет участва по право със съвещателен глас в работата на Управителния съвет.

Председател на управителния съвет
Чл.40. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет за срок от 3 (три) години.
Чл.41. (1) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението в рамките на представителната власт, дадена му от управителния съвет и по-специално:
1. Представлява Сдружението във връзките му с физически и юридически лица;
2. Представлява Сдружението пред държавните и общинските власти, търговските банки; застрахователните институции и данъчната администрация;
3. Оперативно ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението в изпълнение решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
4. Организира дейността на Управителния съвет;
5. Свиква Управителния съвет на заседания и предлага дневния му ред;
6. Подписва трудови, граждански и други договори;
7. Удостоверява с подписа си текстовете на официалните документи на Сдружението;
(2) В случай на отсъствие, трайна нетрудоспособност или други изключителни обстоятелства Управителния съвет може да упълномощи друг свой член да упражнява временно функциите на Председателя. Упълномощаването става писмено, като нотариална заверка се прави само в предвидените от закона случаи.
Чл.42. Председателят на УС отчита работата на УС пред Общото събрание.

Контролен съвет
Чл.43. (1) Контролният съвет се избира измежду членовете на Сдружението в състав от трима или пет души за срок от три години.
(2) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет членове на Сдружението, избрани за членове на Управителния съвет по времето на един и същи изборен период.
(3) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет членове на Сдружението, които са в трудово правоотношение със Сдружението.

Чл.44. (1) Контролният съвет:
1. Следи за спазването на Устава и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2. Осъществява контрол върху финансовата дисциплина и изпълнението на бюджета на Сдружението;
3. Осъществява контрол на дейността на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет за времето на техния мандат.
4. Прави предложения пред Управителния съвет и пред Общото събрание, въз основа на своите проверки и констатации, за налагане на санкции на членовете на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет, при констатирани пропуски и нарушения, при изпълнение на техните задължения;
(2) За констатирани нарушения на законите на Република България и Устава на Сдружението, Контролния съвет информира Управителния съвет и Общото събрание.

Председател на контролния съвет
Чл.45. (1) Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание измежду членовете на новоизбрания Контролен съвет.
(2) Председателят на контролния съвет свиква заседания на Контролния съвет и ръководи работата му.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване
Чл.46. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
(2) При сливане или вливане членовете на Сдружението стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а при разделяне и отделяне - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Прекратяване
Чл.47. (1) Сдружението се прекратява :
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, в предвидените от закона случаи.
(2) В случаите на т. 2 на предходната алинея прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация
Чл.48. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 47, ал. 1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Годишен отчет
Чл.49. Годишният отчет се изготвя от Управителния съвет и се приема от Общото събрание.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички документи на Сдружението се подписват от Председателя на УС или от друг упълномощен член на УС и се подпечатват с печата на Сдружението.
§2. Уставът на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немския език и култура в България „ е приет на Учредителното събрание на Сдружението, проведено на 22 юни 1993 г. и е неразделна част от Решение на СГС от 18.10.1993г. по фирмено дело 14804/1993 г., вписано в регистъра за сдружения с идеална цел под парт. 998, т. XV, р. V, стр. 174.
§3. На Общи събрания на Сдружението, проведени на 08.06.1995 г., на 29.04.1996 г., на 07.03.1997 г. и на 05.06.1998 г.,/ и 12.02.2005 г,  24.02.2007г, 09.06.2007 год и 23.02.2008г
 са взети решения за изменение на Устава, като промените са заявени и вписани по посоченото по-горе дело.
§4. Настоящите изменения в Устава на Сдружението, извършени съгласно разпоредбите на §1, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са приети на Общо събрание на Сдружението на 27.02.2011 г., при което Уставът е придобил настоящото съдържание.
§5. За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действуващото българско законодателство.

Председател на Общото събрание
на Сдружението  от 27.02.2011 год


…………………………
                                   /Пламен Й.Проданов/
Протоколчик:


……………………….
                                 /Ваня Петрова/

Председател на Управителния съвет на Сдружението:


………………………
                        /Пламен Йотов Проданов/