Обяви

П О К А Н А

за свикване на ИОС на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България”

 

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България”, на основание чл.33 от Устава свиква Извънредно общо събрание на Сдружението на 16.06.2013 год. (неделя), от 09.00 часа в Актовата зала на 145 ОУ “Симеон Радев”,  гр. София, кв. “Младост 1А”, при следния дневен ред:

1. Промяна в Устава на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България»;

2. Честване на 20 годишния юбилей на  Сдружение ”Фридрих Шилер”;

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 
 
Спаска Параскова – Председател на УС на Сдружение “Фридрих Шилер”
Comments